Daily Archive: June 18, 2020

Հին Կոնդն ու հին կոնդեցին. լուսանկար

«Երևանը հին ժամանակներից բաժանված է եղել երեք թաղի՝ Հին Թաղ (Հին Երեւան), Կոնդ և Քարահանք… Կոնդը բռնել է քաղաքի արևմտյան վերին բարձր մասը: Այդ թաղը մեծացել և ընդարձակվել է, երբ այդտեղ, 1724-1725թթ., բնակություն են հաստատել … Ավելին

Տարածել`
Share