Մոսկվայում բեմի շատ նվիրյալներ արժանացել են « Բյուրեղապակյա Տուրանդոտ» տիտղոսին. (տեսանյութ)

Ðîññèÿ. Ìîñêâà. 19 èþíÿ 2015. Õóäîæíèê Ïàâåë Êàïëåâè÷ è àêòåð Âàëåðèé Ãàðêàëèí (ñëåâà íàïðàâî) âî âðåìÿ öåðåìîíèè âðó÷åíèÿ òåàòðàëüíîé ïðåìèè "Õðóñòàëüíàÿ Òóðàíäîò" â Ìîñêîâñêîì àêàäåìè÷åñêîì òåàòðå èìåíè Âàõòàíãîâà. Âÿ÷åñëàâ Ïðîêîôüåâ/ÒÀÑÑ

Տարածել`
Share

You may also like...